Trang chủ . Ứng dụng . Đăng nhập . Đăng ký

Các ký hiệu trong css, xác định thành phần áp dụng css

<<<1/1>>>
01:48 PM, 21/11/2021#1
Nguyễn Đạo Đức
Cửu Đẳng Tiểu Yêu
8 bài viết . 17 lượt thích
Ví dụ ta có đoạn HTML sau

Bây giờ bắt đầu dùng css áp dụng lên đoạn HTML này

Không có dấu gì
- Áp dụng css cho thẻ
- Ví dụ span{} là áp dụng css cho thẻ span
Xem thử

Dấu .
- Áp dụng css cho thành phần có thuộc tính class
- Ví dụ .abc{} là áp dụng css cho thành phần có thuộc tính class là abc
Xem thử

Dấu #
- Áp dụng css cho thành phần có thuộc tính id
- Ví dụ #abc{} là áp dụng css cho thành phần có thuộc tính id là abc
Xem thử

Dấu +
- Áp dụng css cho thành phần liền kề với thành phần
- Ví dụ #abc+div{} là áp dụng css cho thẻ div liền kề với thành phần có thuộc tính id là abc
Xem thử

Dấu ~
- Áp dụng css cho thành phần liền kề, liền liền kề, liền liền liền kề... với thành phần
- Ví dụ #abc~div{} là áp dụng css cho thẻ div liền kề, liền liền kề, liền liền liền kề... với thành phần có thuộc tính id là abc
Xem thử

Dấu *
- Áp dụng css cho mọi thành phần thỏa điều kiện đi kèm
- Ví dụ #abc~*{} là áp dụng css cho mọi thành phần liền kề, liền liền kề, liền liền liền kề... với thành phần có thuộc tính id là abc
Xem thử

Dấu >
- Áp dụng css cho thành phần con của thành phần
- Ví dụ .abc>div{} là áp dụng css cho thẻ div là con của thành phần có thuộc tính class là abc
Xem thử

Khoảng trắng
- Áp dụng css cho thành phần con, cháu, chắt... của thành phần
- Ví dụ .abc div{} là áp dụng css cho thẻ div là con, cháu, chắt... của thành phần có thuộc tính class là abc
Xem thử

Không khoảng trắng
- Chỉ định cụ thể hơn thành phần được áp dụng css
- Ví dụ div.abc{} là áp dụng css cho thẻ div có thuộc tính class là abc
Xem thử

Cặp dấu []
- Áp dụng css cho thành phần có thuộc tính và giá trị thuộc tính cụ thể
- Ví dụ 1 input[type]{} là áp dụng css cho thẻ input có thuộc tính type
- Ví dụ 2 input[value="ngộ không"]{} là áp dụng css cho thẻ input có thuộc tính value có giá trị là ngộ không
- Ví dụ 3 input[value*="khô"]{} là áp dụng css cho thẻ input có thuộc tính value trong giá trị có chữ khô
Xem thử

:not()
- Áp dụng css cho thành phần không có thành phần chỉ đỉnh
- Ví dụ 1 :not(div){} là áp dụng css cho mọi thành phần không phải là thẻ div
- Ví dụ 2 div:not([class]){} là áp dụng css cho thẻ div không có thuộc tính class
Xem thử
1 lượt thích
07:42 PM, 21/11/2021#2
Mrbean
Cửu Đẳng Tiểu Yêu
1 bài viết . 1 lượt thích
Viết về javascript đi bạn
1 lượt thích
08:38 PM, 21/11/2021#3
Nguyễn Đạo Đức
Cửu Đẳng Tiểu Yêu
8 bài viết . 17 lượt thích
Mrbean
Viết về javascript đi bạn
bạn cần gì về js cứ hỏi, mình biết thì mình trả lời luôn cho nhanh 😁
0 lượt thích
04:06 PM, 23/11/2021#4
Nguyễn Đạo Đức
Cửu Đẳng Tiểu Yêu
8 bài viết . 17 lượt thích
Đề bài css, ta có html sau

Hãy viết css sao cho 1, 2, 3 được ngăn cách nhau bởi 1 dòng kẻ mà bên trên 1 và bên dưới 3 điều ko có dòng kẻ.
0 lượt thích
06:17 PM, 23/11/2021#5
Nhim
Cửu Đẳng Tiểu Yêu
4 bài viết . 3 lượt thích
Nguyễn Đạo Đức
Đề bài css, ta có html sau

Hãy viết css sao cho 1, 2, 3 được ngăn cách nhau bởi 1 dòng kẻ mà bên trên 1 và bên dưới 3 điều ko có dòng kẻ.
0 lượt thích
06:23 PM, 23/11/2021#6
Nguyễn Đạo Đức
Cửu Đẳng Tiểu Yêu
8 bài viết . 17 lượt thích
Nhim
giả sử có 2 lần 1, 2, 3 trên cùng 1 trang thì css như nào
Ví dụ
0 lượt thích
07:28 PM, 24/11/2021#7
Nhim
Cửu Đẳng Tiểu Yêu
4 bài viết . 3 lượt thích
Nguyễn Đạo Đức
giả sử có 2 lần 1, 2, 3 trên cùng 1 trang thì css như nào
Ví dụ
Hơi chuối =))
1 lượt thích
08:03 PM, 24/11/2021#8
Nguyễn Đạo Đức
Cửu Đẳng Tiểu Yêu
8 bài viết . 17 lượt thích
Nhim
Hơi chuối =))
giải được là ok rồi 👍
1 cách giải khác
1 lượt thích
<<<1/1>>>
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
6 khách và 1 thành viên đang trực tuyến
Vinahose
Tiêu chuẩn cộng đồng